学校園における新型コロナウイルス感染症の感染拡大予防について フィリピノ語翻訳版

Para sa mga magulang


Tambasasayama City Board of Directors

学校園における新型コロナウイルス感染症の感染拡大予防について

Nais naming pasalamatan ang lahat ng mga magulang sa kanilang pakikipagtulungan sa pagtigil sa mga impeksyon sa bahay tulad ng pagsuot ng mask para sa mga bata, at pang- araw- araw na obserbasyon sa kalusugan tulad ng mga pagsukat sa temperatura. Gayunpaman, dalawang buwan na ang lumipas mula ng nagsimula ang kindergarten at mga paaralan noong Hunyo. Ngayong taon pina- ikli namin ang summer na bakasyon mula Agosto 8 hanggang Agosto 23, upang makakuha ang mga bata ng mga pagkaktaon sa pag- aaral. Bilang karagdagan sa pag- aalaga sa mga kabataan at regular na pangangalaga sa mga bata ito ay nagsimula na noong Hunyo at matatapos ngayong tag-ulan. Habang tumaas ang bilang ng mga tanggapan kinakailangan upang maiwasan ang impeksyon. Samakatuwid, nais naming ipaalam sa inyo ang tungkol sa pag- iwas ng impeksyon sa parke at hinihiling namin ang iyong patuloy na pag-unawa at kooperasyon tungkol sa pag-iwas at pag-mamasid sa kalusugan sa bahay.


1 Alamin ang kalusugan, mangyaring gumamit ng thermometer at alamin ang kalusugan tuwing umaga.

2 Para sa pag ubo at etiqueta ng mask.

Kung may malubhang ubo ( pag-susuot ng mask atibp.) Karaniwan, hinihiling namin sa inyo na magsuot ng mask, ngunit dahil sa pagtaas ng temperatura sa panahon, maaari kang mabahala sa heat stroke at iba pang mga problema sa kalusugan. Unahin ang mga hakbang laban sa heat stroke tulad ng pag-alis. Kahit na sa paaralan sa mga klase ng pisikal na aktibidad sa club at iba pang mga aktibidad na nagsasangkot ng pisikal na aktibidad, ang mga hakbang sa heat stroke ay bigyan ng prayoridad.

3  Para sa pag-papalakas ng resistensya ng katawan.

Upang madagdagan ang kaligtasan sa sakit sa bahay ay dapat panatilihin ang tamang Tulog, balanseng dieta, at katamtaman na ehersisyo. Mangyaring subukang mamuhay ng isang regular na buhay kahit na sa mga pista opisyal sa tag-init.

4  Kung mayron kang lagnat o iba pang mga sintomas.

(1) Sa panahon na may matinding panlalamig at ubo.

Kung mayron kang lagnat na mataas at matinding pag uubo ay maari lamang na makikipag ugnay muna sa iyong pamilya o sa Tamb Health and Welfare Office ( Contact Consultation center 0795-73-3764) sa pamamagitan ng pag-tawag sa telepono. Maaaring suriin ang mga karapat dapat na impormasyon. Mangyaring tiyakin at ipagbigay alam sa paaralan ang resulta at kaalaman sa sitwasyon. Kung walang pag-gamot ang kinakailangan ngunit bilang suspension sa pag dalo sa paaralan ay kailangan din na ipaalam ito. Bilang karagdagan kung mayron kang lagnat sa paaralan o may nararamdaman ka sa sariling pisikal na kondisyon ay kailangan sundin ang mga payo ng paaralan at makikipag ugnay sa paaralan.

(2) May matinding ubo, sipon at lagnat.

Sa kaso na banayad na sintomas tulad ng pag-ubo, pagkahilo, sipon atbp. Kung patuloy na may nararamdaman sa mga sintomas na ito ay siguraduhing kumunsulta sa iyong malapit na health welfare office center 0795-73-3764 at makipag ugnay sa paaralan sa mga resulta. Sa kasong ito maaring tiyakin ang panahonpara sa pag follow up at obserbasyon.

5  Sa mga tao na nahahawaan ng sakit at naging positibo

(1)Ang pag-tawag sa paaralan ay ang pakikiusap namin.

Sa mga kaso ng nahawaang tao at sa mga malapit na tao nito. Humihiling kami ng pakikipag ugnay sa paaralan. Kung nalaman mong nahawaan ang isang bata o isang meyembro ng pamilya ay maari lamang na makikipag ugnay kaagad sa paaralan.

(2) Sa panahon na nahawaan ang mag-aaral

Mula mismo sa araw na nalalaman kung kailan nahawaan ang mag-aaral ay hinihiling namin na ipaalam kaagad sa paaralan. Sa paraan na ito ay maiiwasan ang pagkalat at may mga pag-papasya ng mga institusyon.

(3) Kung sa panahon na ang bata na nag-aaral sa kindergarten ay isang carrier sa nakakahawang sakit.

Ang pag-aaral sa kindergarten ay maaring isuspende mula sa araw na nalaman na may carrier na nagdadala ng sakit. Pansamantalang pag-sasarado sa kindergarten.

6 Pamantayan sa Pansamantalang Pagsasara

Kapag nahawaan ang isang mag-aaral sa kindergarten kumuha kami ng pansamantalang pag-iwan para sa balaang mga araw na itinuro ng pampublikong sentro ng kalusugan tulad ng sumusunod. Gayunpaman kung ang ruta ng impeksyon ay nasa labas ng paaralan at ang mababang posibilidad ng impeksyon sa loob ng paaralan ay kinakailangan ang pansamantalang bakasyon sa paaralan.

(1)Pansamantalang pagsasarado ng klase

Ang pag-sasara ay pansamantalang isasagawa pagkatapos ng pagkonsulta sa isang doktor sa nasabing paaralan. Bilang karagdagan kung higit sa isang mag aaral o kindergarten ay nalalaman na apektado sa nasabing sakit ay maaaring isasara ang mga paaralan at isasara ito pagkatapos ng pag- konsulta Sá health center at mga doktor.

(2)Pansamantalang pagsasara sa bawat baitang ng paaralan

Kung may maraming mag-aaral ang naapektuhan sa paaralan ay maaring isasarado ng buong taon ang paaralan. Ang hakbang na ito ay gagawin para sa kalusugan ng mga mag-aaral.

7  Tungkol sa pag-gamot ng mga bata na may peligro na kalagayan

Para sa mga bata na nangangailangan ng pagtututok ng medical na pangangalaga upang maiwasan ang pag kalat ng impeksyon ay uunahin sa pangangalaga. Maaring suriin ang mga opinyon at kumunsulta sa paaralan. Hindi namin pinapayagan ang pag pagdalo.

8  Ano ang gagawin kung magpapahinga dahil sa pagkabalisa tungkol sa impeksyon.

Kung magpapahinga dahil sa pagkakabalisa sa impeksyon mula Hunyo 15 ay maibibilang na hindi pumasok.

9  Para sa mga tawag at katanungan

Tamba Health and Welfare Office (Returnee Contact Consultation Center 0795-73-3764(weekday 9:00-17:30) Corona Health Consultatipn Call Center 078-362-9980(24 oras bukas at tumatanggap ng tawag.)